خمکاری و نورد تیراهن از دو جهت تا سایز ۳۰
خمکاری و نورد لوله از سایز ۱۶ م م تا سایز ۱۰ اینچ
خمکاری و نورد انواع مقاطع پروفیل ، سپری ، ناودانی ، کلافی، کفپهن
خمکاری و نورد گنبد ، قوسهای اسلامی و اسلیمی
خمکاری انواع سایبان و پارکینگ
خمکاری و نورد پله پیچ، پله مارپیچ، و انحنای قوسی شکل