post

طاق پله

سقف پله بالا با پله پایینی آنچنان فاصله داشته باشد که یک نفر آدم با قد معمولی بتواند بدون احساس ترس از آن استفاده نماید حداقل ارتفاع در حدود ۱۹۵ سانتی‌متر پیشنهاد می‌گردد از آن کمتر تا ارتفاع ۱۸۰ سانتی‌متر ممکن است سرگیر نباشد ولی چشم ترس است.

post

نرده

برای ایجاد ایمنی حتماً باید نرده گذاشته شود. پله‌هایی که از دو طرف باز می‌باشد باید هر دو طرف نرده داشته باشد. ارتفاع نرده در حدود ۷۵ الی ۸۰ سانتی‌متر پیشنهاد می‌شود.

post

استاندارد پاگرد

عرض پاگرد در پله‌های U شکل دو برابر عرض پله می‌باشد و طول آن حداقل به اندازه عرض یک پله باشد بدین صورت پاگرد مستطیلی شکل می‌باشد. در مورد پله‌های مستقیم عرض پاگرد به اندازه عرض پله و طول آن مساوی n قدم کامل می‌باشد.

post

پله های شهری

در طرح های شهری برای رعایت اصول ایمنی و راحتی معمولا حداقل عرض پله را ۱٫۵۰ متر در نظر میگیرند. هر رشته پلکان ترجیحا باید دارای حداقل ۳ سکو باشد. رابطه بین کف پله (t) و ارتفاع یا خیز پله (r) را می توان با استفاده از فرمول : میلیمتر ۷۰۰ یا ۲r+t=600 محاسبه کرد. حداکثر ارتفاع پله در اماکن عمومی شهرها، ۱۵۰ میلیمتر هست اما اندازه مناسب تر بین ۸۰ الی ۱۲۰ میلیمتر است.