post

پله های شهری

در طرح های شهری برای رعایت اصول ایمنی و راحتی معمولا حداقل عرض پله را ۱٫۵۰ متر در نظر میگیرند. هر رشته پلکان ترجیحا باید دارای حداقل ۳ سکو باشد. رابطه بین کف پله (t) و ارتفاع یا خیز پله (r) را می توان با استفاده از فرمول : میلیمتر ۷۰۰ یا ۲r+t=600 محاسبه کرد. حداکثر ارتفاع پله در اماکن عمومی شهرها، ۱۵۰ میلیمتر هست اما اندازه مناسب تر بین ۸۰ الی ۱۲۰ میلیمتر است.